Đại học Đông Á và Học viện Kỹ thuật quân sự hợp tác nghiên cứu khoa học.

Nằm trong chiến lược đẩy mạng nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Đông Á nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng, Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Đông Á hợp tác với Trung tâm kỹ thuật viễn thông – Học viện kỹ thuật quân sự nghiên cứu và phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến các hệ thống cảnh báo giám sát.

Hệ thống cảnh báo giám sát được nghiên cứu để đáp ứng các nhu cầu cảnh báo về môi trường, nguồn nước và các dự báo, cảnh báo về thiên tai. Sản phẩm hợp tác giữa Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Đông Á hợp tác với Trung tâm kỹ thuật viễn thông – Học viện kỹ thuật quân sự có tính ứng dụng cao trong thực tế, giúp cho việc cảnh báo các tác hại về môi trường, hướng đến nông nghiệp xanh cho tương lai.

Đại học Đông Á và Học viện kỹ thuật quân sự ký kết hợp tác nghiên cứu

Trung tâm kỹ thuật viễn thông – Học viện kỹ thuật quân sự trình bày các công trình nghiên cứu

Trung tâm kỹ thuật viễn thông – Học viện kỹ thuật quân sự giới thiệu sản phẩm nghiên cứu