ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN - CÁN BỘ

 

 

TS. Đỗ Sính


Trưởng khoa
Email:  sinhdo@donga.edu.vn
Điện thoại: 0236 3.828.556
Lĩnh vực nghiên cứu:
- 5G Mobile Network,
- Software Define Network (SDN),
- Network Function Virtualization (NFV),
- Internet of Things (IoT),
- Big Data,
- Machine learning,
- E-commerce.

 

ThS. Nguyễn Quốc Vương


Phó Khoa (Kiêm Phó trưởng bộ môn CNPM)
Email:  vuongnq@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556 - 0935.668.219
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu phân tán.
- Công nghệ phần mềm.
- Khai phá dữ liệu.

 

TS. Đỗ Văn Tuấn


Giảng viên
Email:  tuandv@donga.edu.vn
Điện thoại: 0236 3.828.556
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Data mining, multimedia signal processing,
- Fault Detection and Diagnosis for rotating machines,
- Teaching pedagogy, IT and data science curriculum for K12 and STEM education.

 

ThS. Hồ Đức Lĩnh


Giảng viên
Email:  linhhd@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556 - 0905.286.887
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Xử lý hình ảnh (Image processing).
- Mã nguồn mở.

 

ThS. Trần Vũ Anh Thư


Giảng viên (Kiêm Phó trưởng BM Đồ họa)
Email:  thutva@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556 - 0905.560.588
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Đồ học ứng dụng.
- Xử lý hình ảnh.

 

ThS. Đặng Văn Nghĩa


Giảng viên (Kiêm Phó trưởng BM MMT&TT)
Email:  nghiadv@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556 - 0975.079.414
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Internet of Things
- Mạng máy tính
- Quản trị và Bảo mật mạng
- Định tuyến và chuyển mạch

 

ThS. Đặng Ngọc Huy


Giảng viên
Email:  huydn@donga.edu.vn
Điện thoại: 0236 3.828.556 - 0914.813.558
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing).
- Khai phá dữ liệu (Data mining).
- Augmented Reality.
- Web Services.

 

CN. Trương Thị Hoài An


Giáo vụ khoa
Email:  antth@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556 - 0916.547.579