ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN - CÁN BỘ

 

 

TS. Đỗ Văn Tuấn


Trưởng khoa
Email:  tuandv@donga.edu.vn
Điện thoại: 0236 3.828.556
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Khoa học dữ liệu.
- Dò tìm và chuẩn đoán lỗi cho các thiết bị máy móc trong nhà máy điện.
- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát trong nhà máy điện.
- Xây dựng các hệ thống giáo dục trên nền tảng mã nguồn mở.
- Xây dựng các thiết bị phần cứng thông minh.
- Nghiên cứu các phương pháp giáo dục hiện đại.

 

ThS. Nguyễn Quốc Vương


Phó Khoa (Kiêm Phó trưởng bộ môn CNPM)
Email:  vuongnq@donga.edu.vn
Điện thoại:  0935.668.219
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu phân tán.
- Công nghệ phần mềm.
- Khai phá dữ liệu.

 

ThS. Hồ Đức Lĩnh


Giảng viên (Kiêm Phó trưởng BM MMT&TT)
Email:  linhhd@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.286.887
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Xử lý hình ảnh (Image processing).
- Mã nguồn mở.

 

ThS. Trần Vũ Anh Thư


Giảng viên (Kiêm Phó trưởng BM Đồ họa)
Email:  thutva@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.560.588
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Đồ học ứng dụng.
- Xử lý hình ảnh.

 

ThS. Đặng Văn Nghĩa


Giảng viên
Email:  nghiadv@donga.edu.vn
Điện thoại:  0975.079.414
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Internet of Things
- Mạng máy tính
- Quản trị và Bảo mật mạng
- Định tuyến và chuyển mạch

 

ThS. Đặng Ngọc Huy


Giảng viên
Email:  huydn@donga.edu.vn
Điện thoại: 0914.813.558
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing).
- Khai phá dữ liệu (Data mining).
- Augmented Reality.
- Web Services.

 

CN. Trương Thị Hoài An


Giáo vụ khoa
Email:  antth@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556 - 0916.547.579