THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


ThS. Đặng Ngọc Huy

 • Văn phòng: Khoa công nghệ thông tin - Phòng 710 - Đại học Đông Á.
 • Điện thoại: 0914.813.558
 • Email: huydn@donga.edu.vn

Education:

 • 2011 - 2014: Thạc sĩ (Khoa học máy tính), Đại học KhonKaen - Thái Lan.
 • Luận văn: Vietnamese into Thai machine translation.
 • 2007 - 2011: Cử nhân (Khoa học máy tính), Đại học Rajabhat Udon Thani - Thái Lan.

Research Areas:

 • Natural language processing.
 • Data mining.
 • Artificial Intelligence (Expert System).
 • Web Servides.
 • Augmented Reality.

Experiences:

 • 2011 - 2014: Programer at Computer Center, Udon Thani Rajabhat University.
 • 2014 - present: Lecturer at IT Department, Dong A University.

Projects:

 • Vietnamese into Thai Translation.
 • Augmented Reality for Network Practice Module.

Publication:

 • Huy Dang Ngoc and Pusadee Seresangtakul, Vietnamese – Thai lexicon for machine translation, The 10th International Symposium on Natural Language Processing (SNLP2013), 2013.