Thiết kế đồ họa

Học kỳ Mã học phần Tên học phần Học kỳ Mã học phần Tên học phần
Năm 1
HK 1 SKIL1001 Phương pháp học đại học HK 2 SKIL1002 KN giao tiếp thuyết trình
SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
SKIL1004 KN truyền thông PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học MATH2002 Toán đại số
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ENGL3004 Communication 2
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh ENGL3005 Communication 3
INFO2004 Thực hành Tin học văn phòng ENGL3006 Communication 4
INFO2005 Nhập môn tin học INFO3009 Cơ sở dữ liệu
ENGL2001 Pronunciation 1 INFO3010 Mạng máy tính
ENGL2002 Pronunciation 2 INFO3012 Đồ họa ứng dụng
ENGL3003 Communication 1 INFO4013 Lập trình giao diện web
GLAW1001 Pháp luật 1 HK hè PHYE1001 Giáo dục thể chất 1
INFO1040 Pháp luật chuyên ngành CNTT   Giáo dục quốc phòng
INFO3008 Kỹ thuật lập trình  
Năm 2
HK 3 SKIL2004 KN truyền thông HK 4 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
ENGL3007 Communication 5 SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học
INFO3006 Anh văn chuyên ngành CNTT INFO3007 Toán rời rạc
MATH2003 Toán giải tích ENGL4008 English for TOEIC 1
INFO4014 Lập trình JavaScript ENGL4009 English for TOEIC 2
INFO3015 Hệ quản trị cơ sở liệu INFO3011 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
INFO3016 Lập trình hướng đối tượng INFO4021 Lập trình web
INFO4017 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng INFO3055 Thiết kế, xây dựng website
PHYE1002 Giáo dục thể chất 2 PHYE1003 Giáo dục thể chất 3
Năm 3
HK 5 ENGL4010 English for TOEIC 3 HK 6 SKIL1006 KN tìm việc
ENGL4011 English for TOEIC 4 PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin
INFO3058 Nguyên lý đồ họa BUSM3018 Social marketing
INFO3059 Kỹ thuật nhiếp ảnh ENGL3012 English for TOEIC 5
INFO2060 Nghệ thuật thiết kế chữ INFO3065 Truyền thông Marketing tích hợp
INFO3061 Đồ họa 2D 1 INFO2066 Xây dựng và quản trị thương hiệu
INFO2062 Đồ họa 2D 2 INFO1067 Đề án
INFO3063 Đồ họa 3 chiều 1 INFO4076 Thực tập thiết kế 2D
INFO4064 Đồ họa 3 chiều 2 INFO4077 Thực tập thiết kế 3D
Năm 4
HK 7 SKIL1006 Kỹ năng tìm việc HK 8 INFO7078 Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
PHIL3001 Triết học Mac-Lênin  
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
  Tự chọn 1
INFO2068 Kịch bản phân cảnh
INFO2069 Kỹ thuật quay phim
INFO2070 Kỹ thuật làm phim 1
INFO3071 Kỹ thuật làm phim 2
  Tự chọn 2
INFO3072 Triển khai bản vẽ kỹ thuật
INFO2073 Nguyên lý thiết kế Nội thất
INFO2074 Đồ họa 3 chiều 3
INFO2075 Kỹ thuật thể hiện hình chiếu công trình