Hỗ trợ tự học đạt chuẩn kỹ năng tin học

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc học tập đạt chuẩn kỹ năng tin học (Chuẩn ứng dụng CNTT). Khoa Công nghệ thông tin xây dựng hệ thống học liệu trực tuyến bao gồm: bài giảng, ví dụ minh hoạ, bài tập tự thực hành, đề thi mẫu, hướng dẫn tự học để khuyến khích sinh viên tự học thêm đạt chuẩn kỹ năng tin học.

enlightenedNội dung thông báo hỗ trợ tự học

enlightenedTài liệu trực tuyến hướng dẫn tự học nhằm đạt kỹ năng chuẩn ứng dụng CNTT

Nguồn: Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Đông Á