Đội ngũ giảng viên

27-10-2016
Bởi: admin
tuan-cntt TS. Đỗ Văn Tuấn


Trưởng khoa
Email:  tuandv@donga.edu.vn
Điện thoại: 0236 3.828.556
Lĩnh vực nghiên cứu:
– Khoa học dữ liệu.
– Dò tìm và chuẩn đoán lỗi cho các thiết bị máy móc trong nhà máy điện.
– Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát trong nhà máy điện.
– Xây dựng các hệ thống giáo dục trên nền tảng mã nguồn mở.
– Xây dựng các thiết bị phần cứng thông minh.
– Nghiên cứu các phương pháp giáo dục hiện đại.

nguyen-quoc-vuong ThS. Nguyễn Quốc Vương


Phó Khoa (Kiêm Phó trưởng bộ môn CNPM)
Email:  vuongnq@donga.edu.vn
Điện thoại:  0935.668.219
Lĩnh vực nghiên cứu:
– Cơ sở dữ liệu.
– Cơ sở dữ liệu phân tán.
– Công nghệ phần mềm.
– Khai phá dữ liệu.

ho-duc-linh

ThS. Hồ Đức Lĩnh


Giảng viên (Kiêm Phó trưởng BM MMT&TT)
Email:  linhhd@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.286.887
Lĩnh vực nghiên cứu:
– Xử lý hình ảnh (Image processing).
– Mã nguồn mở.

tran-vu-anh-thu ThS. Trần Vũ Anh Thư


Giảng viên (Kiêm Phó trưởng BM Đồ họa)
Email:  thutva@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.560.588
Lĩnh vực nghiên cứu:
– Đồ học ứng dụng.
– Xử lý hình ảnh.

dang-van-nghia ThS. Đặng Văn Nghĩa


Giảng viên
Email:  nghiadv@donga.edu.vn
Điện thoại:  0975.079.414
Lĩnh vực nghiên cứu:
– Internet of Things
– Mạng máy tính
– Quản trị và Bảo mật mạng
– Định tuyến và chuyển mạch

dang-ngoc-huy ThS. Đặng Ngọc Huy


Giảng viên
Email:  huydn@donga.edu.vn
Điện thoại: 0914.813.558
Lĩnh vực nghiên cứu:
– Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing).
– Khai phá dữ liệu (Data mining).
– Augmented Reality.
– Web Services.

CN. Trương Thị Hoài An


Giáo vụ khoa
Email:  antth@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556 – 0916.547.579