Đội ngũ giảng viên

27-10-2016
Bởi: admin
tuan-cntt TS. Đỗ Văn Tuấn


Trưởng khoa
Email:  tuandv@donga.edu.vn
Điện thoại: 0914.309.633

do-sinh ThS. Đỗ Sính


Giảng viên
Email: sinhdo@donga.edu.vn
Điện thoại:  0906.461.974

Lý lịch khoa học

nguyen-quoc-vuong

ThS. Nguyễn Quốc Vương


Phó Khoa (Kiêm Phó trưởng bộ môn CNPM)
Email:    vuongnq@donga.edu.vn
Điện thoại:  0935.668.219

Lý lịch khoa học

ho-duc-linh ThS. Hồ Đức Lĩnh


Giảng viên (Kiêm Phó trưởng BM MMT&TT)
Email:    linhhd@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905. 28 68 87

Lý lịch khoa học

bach-ngoc-duong  ThS. Bạch Ngọc Dương


Giảng viên
Email:    duongbn@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.315.435

Lý lịch khoa học

nguyen-hong-dinh ThS. Nguyễn Hồng Định


Giảng viên
Email:    dinhnh@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.142.404

Lý lịch khoa học

tran-vu-anh-thu ThS. Trần Vũ Anh Thư


Giảng viên (Kiêm Phó trưởng BM Đồ họa)
Email:    thutva@donga.edu.vn
Điện thoại:  0937.888.925

Lý lịch khoa học

dang-van-nghia KS. Đặng Văn Nghĩa


GV hướng dẫn TH
Email:    nghiadv@donga.edu.vn
Điện thoại:  0975.079.414

Lý lịch khoa học

le-cong-dao KS. Lê Công Đạo


GV hướng dẫn TH
Email:    daolc@donga.edu.vn
Điện thoại:  0985.866.285

Lý lịch khoa học

dang-ngoc-huy ThS. Đặng Ngọc HuyEmail:    huydn@donga.edu.vn
Điện thoại:  0914.813.558 – 0905.978.975

Lý lịch khoa học

CN. Trương Thị Hoài An


Giáo vụ khoa
Email:    antth@donga.edu.vn
Điện thoại:  0914.614.739