Chương trình đào tạo

29-11-2016
Bởi: admin
BẬC HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO
Đại học Công nghệ phần mềm Chính quy
Đại học Mạng máy tính và truyền thông Chính quy
Đại học Đồ họa truyền thông đa phương tiện Chính quy
Cao đẳng Tin học ứng dụng Chính quy
Cao đẳng Quản trị mạng Chính quy
Đại học Công nghệ thông tin CQ – Liên thông Cao đẳng lên Đại học
Đại học Công nghệ thông tin CQ – Liên thông Trung cấp lên Đại học