NCKH
  • NCKH giảng viên
  • NCKH sinh viên
  • kyket_hvktqs

    Đại học Đông Á và Học viện Kỹ thuật quân sự hợp tác nghiên cứu khoa học.

    Nằm tron chiến lược đẩy mạng nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Đông Á nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng, Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Đông Á hợp tác với Trung tâm kỹ thuật viễn thông – Học viện kỹ thuật quân sự nghiên cứu và […]

    admin 03-06-2017 Cách đây 1 year trước